ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
ログオン ログオン | レジスタ レジスタ

なぜ登録しなければならないか。? なぜ登録しなければならないか。?
世界のイエローページ 見つけるための最良の方法です 大学

世界のイエローページ

education-and-training-center

大学

見つけるための最良の方法です

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campus

2015-11-04 14:01:25
1
Prince of Songkla University Phuket
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม,กะทู้,กะทู้,ภูเก็ต Thailand 83120
携帯電話: 076276012
ファックス: 076276002   | モバイル: 076276013
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campusมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Prince of Songkla University, Phuket Campus
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้งที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริงด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนที่มาจังหวัดภูเก็ต   

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University

2015-11-04 13:22:39
2
Phuket Rajabhat
21 หมู่ 6,เมือง,รัษฎา,ภูเก็ต Thailand 83000
携帯電話: 076211959
モバイル: 076211959
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูง (Higher Education Institution) 3 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2515 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้สถาปนาขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต บุรีรัมย์ และลำปาง ด้วยวัตถุประสงค์เชิงซ้อน 4 ประการ คือ                1) เพื่อผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครูประจำการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ และวุฒิทางครูอย่างรุนแรงในยุคนั้น ตามนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติและการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศ (Literacy Campaign) ที่เน้นการลดจำนวนผู้ไม่รู้หนังสือของประชาชนทั่วไป                 2) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท ด้วยการลดต้นทุนทางการศึกษาในภาคประชาชนให้กับชาวชนบทห่างไกล ลดภาระในการเดินทางเพื่อรับการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างจังหวัด และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเด็กเรียนดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ในชนบทตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน                3) เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเรื้อรัง ในโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลบางแห่ง เนื่องจากคนในท้องถิ่นห่างไกลไม่มีโอกาสเรียนครู และผู้ที่เรียนครูซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่นที่มีความสะดวกสบายกว่า ไม่ประสงค์ที่จะเป็นครูในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกล                4) เพื่อกระจายนักวิชาการและผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงจากส่วนกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครออกไปประจำต่างจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ชาวชนบทในการประกอบการงานอาชีพ อันเป็นการเสริมสร้างรากฐานในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้เริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต จัดการศึกษาตามปรัชญาและอุดมการณ์ดังกล่าว โดยเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษากับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง และจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะครูประจำการ ตามหลักสูตรครูมัธยม (พ.ม.) มีพื้นที่รับผิดชอบในการผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครูในเขตภาคใต้ 5 จังหวัดชายฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง

School of Electrical and Electronic Engineering - NTU

2015-03-18 15:04:30
3
School of Electrical and Electronic Engineering
Block S2.1, 50 Nanyang Avenue,Singapore Singapore 639798
携帯電話: (65) 6790 5367
ファックス: (65) 6793 3318   | モバイル: 6567905367
The School of Electrical and Electronic Engineering was one of the three founding schools of the Nanyang Technological University, which at the time was known as the Nanyang Technological Institute. The first batch of students graduated successfully in 1985. It is now known to be one of the most prestigious schools bringing forth competent engineers year after year. This school not only offers various disciplines of electrical and related engineering, but also extends its scope to various intriguing disciplines of research. Faculty members coming from diverse backgrounds and other staff help nurture the best talents, who will be ready to take on difficult challenges in the workplace.

IMT ASE Co., LTD

2015-01-05 12:38:40
4
คุณภาพของงานคือหัวใจของเรา
63/780 ม.4 ถ.วิรัชหงษ์หยก,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
携帯電話: 076510400
モバイル: 0817274876
IMT ASE Co., LTD
รายการ ถ่ายเอกสาร       เคลือบบัตร     ปริ้นสี - ขาวดำ                    พิมพ์เอกสาร     เข้าเล่มสันห่วง      เข้าเล่มแล๊คซีน        ซองน้ำตาล       กระดาษหน้าปก       กระดาษปกพลาสติก         กล่องซีดี                      

Wisdom House Education & Travel

2014-12-03 10:54:20
5
discover endless Opportunities in an International Education
26 JC Kevin Tower 11th Floor, Naradhiwas Road, Yannawa,Sathon,Bangkok,Bangkok Thailand 10120
携帯電話: 6622869662
ファックス: 6622869664   | モバイル: 66880039300
Wisdom House Education & Travel is an Educational Guidance Centre providing a substantially high quality and friendly service, adhering absolute attention to the highest ethics within our company structure.   With our higher level of awareness in mind, we offer the utmost care for students or individuals having a vast interest in using any of our services, rest assured, supporting you are like supporting one of the family. What we also offer to you is a higher level of honesty and sincerity, thus providing you with the topmost accurate advice to suit your every need, allowing a superior level of success in your long-term future. Our founders entered international education since 1998, and our passion for business still continues to provide a towering level of service in all aspects of our services.  Our passion can be seen and felt in all aspects of our services, whether it be, our educational plan, application entry to any of the levels of our institution, learning a foreign language, summer camp, academic guidance, various visa applications and finally, other educational services in all areas, this comes with no service charge.  At Wisdom House Education & Travel, we can help you to discover endless Opportunities in an International Education.  Our Services • Education consulting for students to study overseas such as China, Singapore, UK, Australia, New Zealand, USA, Canada and Malaysia.  • Contact and apply to all levels from short-course language study, secondary, diploma, university degree programs as well as preparation programs to the university.  • Organise summer camps (Study Tour)during the school holidays • Organise  familiarisation trips to meet the needs of enthusiasts throughout the year.  • Accommodation booking and arrangement such as university dormitories, homestay, student hostel etc.  • Visa service • Air ticket booking including airport transfer  • Translation Service • Open overseas bank accounts before leaving the country.  • Arrange academic trainings, seminars, workshops  [email protected]  www.wisdomhouse.co.th   
検索エンジン登録
あなたのサイトに EASY 検索エンジン無料を追加!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

あなたの言語で入力することができます