ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Tourist Attraction  >  Ancient Remains, Historic Site
World Directory is the best way to find Ancient Remains, Historic Site

World Directory

tourist-attraction

Ancient Remains, Historic Site

is the best way to find

วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) Wat Chalong

2015-11-10 09:09:00
1
วัดไชยธาราราม
ถนนเจ้าฟ้า(ตะวันตก),เมือง,ฉลอง,ภูเก็ต Swaziland 83000
phone: 000-000-000
fax: 000-000-000   | mobile: 000-000-000
วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) Wat Chalongวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) Wat Chalongวัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) Wat Chalong
วัดไชยธาราราม เดิมชื่อ วัดฉลอง ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง 8 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสนามกีฬาสุระกุล เลี้ยวซ้ายไปห้าแยกฉลอง สมัยรัชกาลที่ 5 พระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม) เป็นเจ้าอาวาส มีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ปัจจุบันพระครูวิสุทธิวงศาจาริย์ญาณมุนี ได้มรณภาพแล้ว เจ้าอาวาสวัดสัมโพธิหาร (วัดสัมโพธิหาร เดิมชื่อ วัดป่าอรัญนิรมล ประเทศศรีลังกา) ได้กล่าวว่า พระบรมสารีริกธาตุที่ได้มอบให้วัดไชยธาราราม เคยอยู่ในเจดีย์ของเมืองอนุราชปุระ เมืองหลวงเดิมของศรีลังกา มีอายุกว่า 2,200 ปี มาแล้ว วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของศรีลังกาคือ พระปิยะทัสสะ นายะกะเถโร และพระกุศลาธรรมา แห่งวัดสัมโพธิวิหาร ได้มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเยือนศรีลังกา เพื่อรับการถวายพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2542สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปรับพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาถึงประเทศไทย พ.ศ. 2543 สมเด็จพระสังฆราชได้ประทาน พระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากศรีลังกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธบริษัทในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณฝั่งอันดามัน
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language