ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Pet & Plant  >  Bird Garden
World Directory is the best way to find Bird Garden

World Directory

pet-and-plant

Bird Garden

is the best way to find

สวนนกภูเก็ต Phuket Bird Park

2015-11-02 13:41:05
1
Phuket Bird Park
32/9 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก,เมือง,ฉลอง,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076367576
mobile: 076367576
สวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Parkสวนนกภูเก็ต Phuket Bird Park
สวนนกภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตรงข้าม จีทีโฮมมาร์ท หรือติดกับสุขโขสปา ทางไปวัดฉลอง เปิดบริการตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 จุดประสงค์ในการเปิดบริการ นอกเหนือจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการชมนกหลากหลายสายพันธุ์แล้ว เหนือสิ่งอื่นใด ทางสวนนกภูเก็ต ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์นกหายาก และใกล้สูญพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และทัศนศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language