ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Emergency Contact  >  Police Station
World Directory is the best way to find Police Station

World Directory

emergency-contact

Police Station

is the best way to find

สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต

2016-01-14 17:39:52
1
ตำรวจมืออาชีพเพื่อประชาชน
เลขที่ 1 ถนนชุมพร,เมือง,ตลาดใหญ่,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076-212115
fax: 076-212115   | mobile: 191
สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
ที่ตั้งเดิม สี่แยกถนนพังงา –ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 1 ถนนชุมพร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ประวัติความเป็นมา เดิมเมืองภูเก็ตได้มีสถานีตำรวจแห่งแรกขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2453 ชื่อว่า สถานีตำรวจตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ ถนนพังงาใจกลางเมืองภูเก็ต สนับสนุนการก่อสร้างโดยธนาคารชาเตอร์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2509 ได้รับอนุมัติจาก ตร. ให้สร้าง สภ.เมืองภูเก็ต หลังใหม่ขึ้น ตามแบบของ ตร. ตั้งอยู่ถนนชุมพร ต.ตลาดใหญ่ และต่อจากนั้นอีก 30 ปี ต่อมา ในปี พ.ศ.2539 สภ.เมืองภูเก็ต ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่าเป็นอาคาร 4 ชั้น ตามแบบของ ตร. ใช้มาจนถึงปัจจุบัน         สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต มีเขตพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 890 กิโลเมตร เขตพื้นที่รับผิดชอบทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่ สภ.ถลาง ทิศใต้ติดต่อเขตพื้นที่ สภ.ฉลอง ทิศตะวันออกติดต่ออ่าวพังงา ทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกติดต่อเขตพื้นที่ สภ.ทุ่งทอง พื้นที่รับผิดชอบ 3 เทศบาล 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลรัษฎา และ อบต.เกาะแก้ว  1. เทศบาลนครภูเก็ต มีพื้นที่ 12 ตร.กม. ประชากร 76,255 คน  ชาย 35,120 คน หญิง 41,135 คน  2. เทศบาลตำบลวิชิต มีพื้นที่ 52 ตร.กม. ประชากร 39,827 คน  ชาย 18,975 คน หญิง 20,852 คน  3. เทศบาลตำบลรัษฎา มีพื้นที่ 38 ตร.กม. ประชากร 34,125 คน  ชาย 16,267 คน หญิง 17,858 คน  องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง 1. อบต.เกาะแก้ว มีพื้นที่ 48 ตร.กม. ประชากร 10,249 คน  ชาย 5,011 คน หญิง 5,238 คน
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language