ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Education & Training Center  >  Language School
World Directory is the best way to find Language School

World Directory

education-and-training-center

Language School

is the best way to find

Yomuzoku

2017-01-10 11:08:10
1
Best Online Japanese Course
Meguro Mita Trinity 301, 2-14-18 Mita,Tokyo Japan 153-0062
phone: 08041888193
mobile: 08041888193
Yomuzoku is an online course for the Japanese language lovers to learn, read and write Japanese easily. It consists of the patented interface screen that allows you to self configure the content, understand any word you don’t know by providing proper translation and pronunciation. It also contains a large database of sentences to help you build vocabulary with Japanese easily. Visit us online today to register with us!

โรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language School

2015-11-04 16:19:31
2
smart phuket language school
94/89 ถนน วิชิตสงคราม หมู่ 7,กะทู้,กะทู้,ภูเก็ต Thailand 83120
phone: 076-604304
mobile: 081-4763054
โรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language Schoolโรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต Smart Phuket Language School
โรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ต ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา พนักงานโรงแรม ผู้ที่ทำงานในธุรกิจทางด้านการบริการและการท่องเที่ยว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านภาษาและต้องการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน คอร์สภาษาเยอรมัน และภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โรงเรียนสอนภาษาสมาร์ทภูเก็ตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพ และราคาที่ไม่แพง โดยทางโรงเรียนหวังที่จะให้ผู้เรียน ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถตอบโต้ และสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และมีความมั่นใจพร้อมทั้งบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองจากสากลทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาระหว่างเรียน

โรงเรียนสอนภาษา BrainyHouse

2015-11-04 15:52:55
3
BrainyHouse
97/147 หมู่ 4,เมือง,วิชิต,ภูเก็ต Thailand 83000
phone: 076522822
fax: 076522823   | mobile: 0616594266
โรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouseโรงเรียนสอนภาษา BrainyHouse
Brainy House ภูเก็ต พวกเราเป็นสถาบันที่มีความชำนาญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการคิดค้นหลักสูตรร่วมกันกับคณาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ผู้มีความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์รูปแบบการเรียนการสอน และหลักสูตรที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

Mind Fuel School

2015-04-21 23:05:02
4
Your language school in Miami Beach
235 Lincoln Road, Suite 200,Miami Beach, FL,FL United States 33139
phone: 7863562679
mobile: 7863657096
Mind Fuel SchoolMind Fuel School
We offer you Private or Group English, Spanish, French, Italian, Portuguese and Mandarin classes, Monday through Sunday, from 8:00am to 9:00pm, and Juniors & Teens English Summer Program (ages 4-16). Call us now at 786-356-2679 ir email us at [email protected]
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language