ARABIC CHINESE CZECH GERMAN DANISH ENGLISH SPANISH FINNISH FRENCH HUNGARIAN IRANIAN ITALIAN JAPANESE KOREAN DUTCH FILIPINO RUSSIAN SWEDISH THAI TURKISH
LOG IN LOG IN | REGISTER REGISTER

WHY DO YOU HAVE TO REGISTER? WHY DO YOU HAVE TO REGISTER?
World Directory  >   Art & Culture  >  Sculpture
World Directory is the best way to find Sculpture

World Directory

art-and-culture

Sculpture

is the best way to find

โรงหล่อพระประธาน.com

2018-02-11 19:57:54
1
โรงหล่อพระประธาน.com รับหล่อพระ
หมู่ที่ 7,บางเลน,นครปถม Thailand 73130.
phone: 0909830959
mobile: 0909830959
โรงหล่อพระประธาน.com
โรงหล่อพระประธาน พระพุทธรูป พร้อมทำพิธีเททองหล่อพระทั่วประเทศ  บริการรับ "หล่อพระ" โรงหล่อพระพระประธาน ,พระพุทธรูป ทุกขนาด ทั้งงานหล่อพระทองเหลือง" และ "งานหล่อพระสัมฤทธิ์" เนื้อโลหะผสมอื่นๆ ตามแบบงานหล่อพระแบบโบราณ ราคาที่ยุติธรรม ย่อมเยาว์ ได้งานที่มีคุณภาพ ปราณีต สวยงาม ตามหลักตามพุทธลักษณะ จากช่างได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ "โรงหล่อพระ"   keyword : โรงหล่อพระ ,หล่อพระประธาน ,หล่อพระพุทธรูป ,หล่อพระ ,หล่อพระงานทองเหลือง ,หล่อพระรูปเหมือนเกจิ ,หล่อพระพระมหาจักรพรรดิ์ ,หล่อพระอุปคุต  หล่อพระพิฆเนศหล่อพระทองเหลือง ,หล่อพระงานสัมฤทธิ์ ,โรงหล่อพระพรหม ,โรงหล่อพระประธาน.com    โรงหล่อพระประธาน.com ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ "หล่อพระ" มากกว่า 40 ปี โดยมีช่างที่มีประสบการณ์ในการปั้นและการหล่อตามพุทธลักษณะ ให้มีความงดงามอารมณ์ความรู้สึก ทุกๆ ชิ้นงานที่จัดสร้าง   โรงหล่อพระประธาน.com ทุกๆ ชิ้นงานของ "โรงหล่อพระ" ของเราจะเป็นงาน (ปั้นใหม่-หล่อใหม่) ตามแบบงานหล่อพระแบบโบราณ ที่จะมีความทนทาน แข็งแรง ไม่เหมือนใครตามแบบที่ต้องการ และมีความหนาของทองเหลืองมากกว่า (งานพระตลาด) จึงมั่นใจได้ว่างานพระพุทธรูปของท่านจะอยู่สืบทอดพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนาน   โรงหล่อพระประธาน.com จะเป็นงานหล่อพระ "งานทองเหลือง" และ "งานสัมฤทธิ์" เนื้อโลหะผสมอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ และทำสีได้ตามแบบที่ต้องการ เช่น รมดำ ,พ่นทอง ,ทำสีเหมือนจริง ,ปิดทองแท้ หรือสีผสมต่างๆ ให้เหมือนจริง     โรงหล่อพระประธาน.com สามารถหล่อพระได้ทุกประเภท เช่น ,หล่อพระประธาน ,หล่อพระรูปเหมือนเกจิ ,หล่อพระพระมหาจักรพรรดิ์ ,หล่อพระอุปคุต ,หล่อพระพิฆเนศ ,หล่อพระพรหม ,เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นงาน เล็ก-ใหญ่เป็นหลายๆ เมตร จำนวน หนึ่งชิ้น-หลายพันชิ้น เราทำได้หมด   โรงหล่อพระประธาน.com มีบริการทำ "พิธีเททองหล่อพระ" ทั้งในสถานที่-และนอกสถานที่ ทำให้เรื่องการหล่อพระเป็นเรื่องง่าย (One Stop Service) คิดจะ "หล่อพระ" มาที่เรา..ที่เดียวจบ   โรงหล่อพระประธาน.com มั่นใจใน "งานบริการ ราคาที่ยุติธรรม" ย่อมเยาว์ ได้งานที่มีคุณภาพ ปราณีต สวยงาม และงานบริการที่เราจะให้ลูกค้าสามารถ (ตรวจงานทุกๆ ขั้นตอนของเรา จนกว่าจะพอใจ) รับประกันคุณภาพงาน 100% บริการส่งรูปอัพเดทงาน และสามารถเข้ามาชมโรงงานได้ตลอดเวลา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ    https://www.โรงหล่อพระประธาน.com/ https://www.facebook.com/foundrybuddha/
SEARCH ENGINE SUBMISSION
Add Your Site to EASY Search Engine FREE!!!
Easy Branches Search Engine Seo Ranking Worldwide Network Marketing

can type in your language